Nhớ Phật niệm Phật

do-long-dai-bi

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Do lòng đại bi muốn cứu vớt tất cả chúng sanh mà có Bồ Ðề tâm mà thành Chánh Giác”.

Gốc từ lòng “đại bi” mà thành Phật, nên lòng của Phật, hay đức Từ Phụ ta, không bao giờ rời ta vào tất cả chúng sanh. Nếu ta chuyên chí muốn gặp Phật mà tưởng Phật và niệm Phật luôn, tất sẽ được thấy Phật, sẽ được gần Phật.

Như lời Bồ Tát dạy: Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, thời hiện tiền cùng đương lai quyết định thấy Phật, gần Phật. “Hiện tiền”… là hiện tại do tâm niệm Phật thuần thục mà được tương ứng với Phật, nên trong lúc tâm tịnh được thấy Phật hiện đến, hoặc thần du Tịnh Ðộ lễ Phật.

“Ðương lai”… là đời sau sanh về Tịnh Ðộ ở gần bên Phật. Thấy Phật, nghe lời Phật dạy, tự nhiên trí huệ sáng thông, thấu suốt bốn tâm chứng nhập vô sanh nhẫn.
-HT.THÍCH TRÍ TỊNH

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Khi vãng sanh về thế giới Cực Lạc thì tâm lượng sẽ rộng lớn

vang-sanh-gio-phat

Vãng sanh chẳng phải trốn tránh đến thế giới Cực Lạc, cũng chẳng phải đến Cực Lạc để hưởng thụ, sau khi vãng sanh về thế giới Cực Lạc thì tâm lượng của chúng ta tự nhiên sẽ rộng lớn, không những tất cả phiền não nghiệp chướng lập tức tiêu trừ, mà còn có thể sinh ra từ bi trí huệ giống với Phật. Vì thế, hiện tại người niệm Phật chính là đức Phật tương lai vậy!

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật 2

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Tagged | Leave a comment

Nhạt một phần tình đời sẽ đắc lực thêm một phần Phật pháp

nhạt tình đời

Nhạt một phần tình đời, tự nhiên đắc lực thêm một phần Phật pháp. Xem nhẹ chuyện kiếm sống trong cõi Sa Bà một phần, phương tiện sanh về Tây Phương ổn đáng thêm một phần. Ðiều này mình chỉ tự hỏi lòng, đừng hỏi bạn tri thức. Tri thức cũng chỉ khuyên nhạt bớt mùi đời, coi nhẹ chuyện làm ăn, chuyên tu đạo Xuất Yếu mà thôi!
Ngẫu Ích Đại Sư

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp, Khuyên Tinh Tấn | Tagged , | Leave a comment

Không nên vì lợi mà làm việc tội lỗi

đời người ngắn ngủi 2

Đời người ngắn ngủi, không nên vì lợi lộc thế gian  mà làm việc tội lỗi gây đau khổ cho người.

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Hiện tại niệm Phật thì mai sau nhất định thấy Phật

Hiện tại niệm Phật thì mai sau nhất định thấy Phật

Hiện tại niệm Phật thì mai sau nhất định thấy Phật.
Triệt Ngộ Đại Sư

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Một câu A Di Đà là môn thiền Vô thượng

Một câu A Di Đà Là môn thiền Vô thượng

Một câu A Di Đà 
Là môn thiền Vô thượng 
Việc lớn một đời xong 
Công tu nhiều kiếp trọn.

Triệt Ngộ Đại Sư

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Một câu A Di Đà mầu nhiệm khó nghĩ bàn

Một câu A Di Đà mầu nhiệm

Một câu A Di Đà 
Mầu nhiệm khó nghĩ bàn 
Chỉ có Phật với Phật 
Mới rõ biết tận cùng.

Triệt Ngộ Đại Sư

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Một câu A Di Đà giải tai nạn trái oan

Một câu A Di Đà

Một câu A Di Đà 
Giải tai nạn trái oan 
Quy ngưỡng ánh từ quang 
Thắm nhuầm niềm pháp hỷ.

Triệt Ngộ Đại Sư

Posted in Hình Lời Dạy Trong Phật Pháp | Leave a comment

Công đức chuyên nhất chí thành niệm Phật diệt trừ được ác nghiệp đời trước

công đức chuyên nhất chí thành niệm Phật Ấn Quang Đại Sư

Công đức chuyên nhất chí thành niệm Phật diệt trừ được ác nghiệp đời trước, khác nào mặt trời rạng rỡ đã mọc, sương tuyết liền tiêu.
 Ấn Quang Đại Sư

Posted in Ấn Quang Đại Sư | Leave a comment